คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

KM ของรองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20 กรกฎาคม 2555 เรียน อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่าน จากการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชาในรอบปีที่ผ่านมา เราได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีมากทั้ง 4 สาขาวิชาที่รับการประเมิน จึงขอบขอบคุณคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเอาใจใส่อย่างดีเสมอมา อยากให้รักษาระดับความมีคุณภาพนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป คณะผู้ประเมินมีข้อสังเกตและข้อแนะนำบางประการที่มีเหตุผลและเราต้องรับฟัง โดยเราจะต้องช่วยกันแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ระดับการประกันคุณภาพของเราดีขึ้นไปอีก เช่น ด้านการจัดทำเอกสาร มคอ. และด้านการวิจัย ทางหนึ่งที่คณบดีจะช่วยเสริมตรงนี้ได้ คือ การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้งานของเราดีขึ้น อาจารย์ลองเปิดอ่านดู จากรายการหัวข้อด้านล่าง อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของนักศึกษา และต่อตัวท่านอาจารย์เอง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาโดยภาพรวม หวังว่าในปีต่อไประดับคุณภาพการศึกษาของเราจะได้รับการรับรองในระดับที่สูงกว่าเดิม รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รายการ KM. สำหรับอาจารย์ การเรียนการสอนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทและระเบียบวิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย การทำเค้าโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  Link to  Assoc.Prof.Boonchat Netisak MAIN PAGE BMW E34 Do it Yourself ที่มา: […]

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

Download ไฟล์ Strategy แลกเปลี่ยนความรู้

STUDY SKILL

Download ไฟล์ STUDY SKILL แลกเปลี่ยนความรู้

PRINCILE OF ASSESSMENT

Download ไฟล์ PRINCILE OF ASSESSMENT แลกเปลี่ยนความรู้

วิธีการทำวิจัย

1. เทคนิคการตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย 2. การกำหนดประเด็นปัญหาวิจัย 3. การกำหนดหัวข้องานวิจัย 4. หลักเกณฑ์วิจัย วช-42 5. เว็บไซด์ วช. 6. เคล็ดลับของงานวิจัยที่ดี 7. ประเภทการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้

รายงานการประชุม KM วิจัย ครั้งที่ 3/54

รายงานการประชุมKM_วิจัย_ครั้งที่ 3-54 แลกเปลี่ยนความรู้

รายงานการประชุม KM วิจัย ครั้งที่ 2/54

รายงานการประชุมKM_วิจัย_ครั้งที่ 2-54 แลกเปลี่ยนความรู้

รายงานการประชุม KM วิจัย ครั้งที่ 1/54

รายงานการประชุมKM_วิจัย_ครั้งที่ 1-54 แลกเปลี่ยนความรู้

รูปกิจกรรมที่ประชุม

แลกเปลี่ยนความรู้

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 3 เฟส

บทคัดย่อ          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า 3 เฟส ในรายวิชาเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยี ไฟฟ้า  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  รายวิชา ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คนโดยเริ่มต้นได้ทำการทดสอบความรู้เดิม (Pretest) ของกลุ่มตัวอย่างจากนั้นจึงทำการสอนด้วยชุดสาธิต พร้อมกับให้ทำแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนย่อย และเมื่อเรียนจบทุกหน่วยการเรียน จากนั้นนำคะแนนที่ได้จากการทำคะแนนจากการทำแบบทดสอบมาคำนวณหาประสิทธิภาพของชุดสาธิต        ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดชุดสาธิตการ เรื่องต่อวงจรไฟฟ้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 76/84.4  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  75/75 และวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติที (t-test) พบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 5.1 สรุปผล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2 […]

Previous Posts