คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิจัยในชั้นเรียน

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 3 เฟส

บทคัดย่อ          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า 3 เฟส ในรายวิชาเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยี ไฟฟ้า  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  รายวิชา ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คนโดยเริ่มต้นได้ทำการทดสอบความรู้เดิม (Pretest) ของกลุ่มตัวอย่างจากนั้นจึงทำการสอนด้วยชุดสาธิต พร้อมกับให้ทำแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนย่อย และเมื่อเรียนจบทุกหน่วยการเรียน จากนั้นนำคะแนนที่ได้จากการทำคะแนนจากการทำแบบทดสอบมาคำนวณหาประสิทธิภาพของชุดสาธิต        ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดชุดสาธิตการ เรื่องต่อวงจรไฟฟ้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 76/84.4  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  75/75 และวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติที (t-test) พบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 5.1 สรุปผล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2 […]

การสังเคราะห์งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีโยธาที่เกี่ยกับการแก้ไขปัญหาทางการเรียน

บทคัดย่อ        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีโยธาเกี่ยวกัยการแก้ไขปัญหาทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2553 จำนวน 64 เรื่อง ซึ่งเป็นงานค้นคว้าวิจัยที่ดี และมีเนื้อหาเพียงพอที่จะนำมาสังเคราะห์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล และแบบประเมินคุณภาพงานค้นคว้าวิจัย ขอบเขตเนื้อหา ปีที่จัดพิมพ์ วิธีการวิจัยที่ใช้ วิธีการรวบรวมข้อมูล ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย และการสะท้อนความคิด/ความรู้สึกของผู้ทำการวิจัย ผลการสังเคราะห์งานวิจัย สรุปได้ว่าปัญหาของผู้เรียนรายวิชางานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีโยธา ผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ซึ่งเป็นพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือแนวคิดในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้านนวัตกรรมหรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งจากการค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำรา หรือจากอินเตอร์เน็ต การขอคำแนะนำจากอาจารย์ การแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่ม การตั้งคำถาม การใช้สื่อแผ่นภาพ ภาษามือ และการสร้างความคิดรวบยอด โดยผลที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมหรือวิธีการแก้ไขปัญหา ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการศึกษาทำให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้พฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และจากแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีโยธา ซึ่งจะเห็นได้จากคุณภาพของงานค้นคว้าวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุดคือนักศึกษามีความภาคภูมิใจที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ สรุปผลการศึกษา […]

ความคาดหวังของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

บทคัดย่อ       งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ที่เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้นปีที่ 1,2,3 และ 4 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาที่เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา และ 2) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาที่เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ซึ่งในการศึกษาผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ และความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาโดยรวมและรายด้านทุกด้านได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม, การรู้จักสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, เหตุผลที่เลือกเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ความคาดหวังของผู้เรียนต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,         และความคาดหวังของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อการให้บริการในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ผลการศึกษาสรุปได้ว่านักศึกษารู้จักสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาจากทางรุ่นพี่ เป็นอันดับที่ 1 ส่วนเหตุผลที่เลือกเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาเพราะเชื่อว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นอันดับที่ 1 ด้านความคาดหวังต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีงานทำแน่นอน เป็นอันดับที่ 1 และความคาดหวังของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อการให้บริการในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริการ และด้านสวัสดิการ/กิจกรรม มีความสอดคล้องกันคือ […]

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา หัวข้อ ระบบปฏิบัติการ

บทคัดย่อ            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา  หัวข้อระบบปฏิบัติการ   โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ฯ แบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้สื่อ  ในส่วนการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ฯ      ใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการระบบเรียนการเรียนการสอน  โดยใช้สื่อวีดิโอในการนำเสนอเนื้อหาเป็นหลัก   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ๕๖๕๓๗๐๕ คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  จำนวน ๔๕ คน  เมื่อนักศึกษาได้ทำการเรียนด้วยบทเรียนแล้วจึงทำแบบทดสอบท้ายบท  และแบบทดสอบรวม เมื่อการเรียนเสร็จสิ้นตามที่กำหนด  จากนั้นจึงนำคะแนนที่ทดสอบมาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อหาประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๒.๔๔/ ๘๑.๖๗ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  ๘๐ / ๘๐  และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้สื่อในด้านการออกแบบสื่อมีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ ๔.๘๒ อยู่ในระดับดีมาก  ด้านการออกแบบสื่อ มีค่าเท่ากับ ๔.๙๐ อยู่ในระดับดีมาก  และด้านประสิทธิภาพการสอน มีค่าเท่ากับ ๔.๙๕ อยู่ในระดับดีมาก […]

การพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

บทคัดย่อ                 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในรายวิชา 5654905 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยี 1 ของนักศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 24 คน และศึกษาพฤติกรรมการเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา ปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 24 คน มีสรุปผลความก้าวหน้าของการเขียนเค้าโครงโครงการพิเศษทางเทคโนโลยี 1 พบว่า กลุ่มที่มีความคืบหน้าสูงสุดคือกลุ่มที่ 1 มีความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 75 และอันดับที่ 2  คือกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 4 มีค่าความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 70.83 อันดับที่ 3 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 6 มีค่าความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนกลุ่มอันดับสุดท้ายคือกลุ่มที่ 7 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ […]

ชุดสาธิตการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS-485

บทคัดย่อ           ชุดสาธิตการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS-485 จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจการเชื่อมต่อระบบในงานอุตสาหกรรมโดยใช้ RS-485 นักศึกษาจะสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ และการออกแบบอุปกรณ์ใช้ในการเชื่อมต่อในระบบอุตสาหกรรม จะทำให้นักศึกษาสามารถใช้งานและพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรมได้อย่างประสิทธิภาพทั้งในด้านการออกแบบทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์           ชุดสาธิตการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS-485 จะมีประกอบด้วยชุด ชุดการสื่อสาร RS-485 ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์           ผลของการทดสอบชุดสาธิตการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS-485 ปรากฏว่า บทเรียนของชุดสาธิตการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS-485 มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ชุดสาธิตการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS-485 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.78/82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ   1 สรุปผลงานวิจัย           ชุดสาธิตการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS-485 จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจการเชื่อมต่อระบบในงานอุตสาหกรรมโดยใช้ RS-485 นักศึกษาจะสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ และการออกแบบอุปกรณ์ใช้ในการเชื่อมต่อในระบบอุตสาหกรรม จะทำให้นักศึกษาสามารถใช้งานและพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรมได้อย่างประสิทธิภาพทั้งในด้านการออกแบบทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์           ชุดสาธิตการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS-485 จะมีประกอบด้วยชุด ชุดการสื่อสาร RS-485 ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์           โดยชุดสาธิตการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS-485 มีคุณสมบัติดังนี้ มีชุดการเชื่อมต่อระบบบัส 485 ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ […]

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสื่อการสอน วิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล

บทคัดย่อ      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างชุดสื่อการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล สาขาเทคโนโลยีการผลิตและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่สร้างขึ้น ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เทคโนโลยีเครื่องมือกล (๕๖๑๔๓๐๒)ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระดับ วท.บ. ๔  จำนวน ๒๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบปลายภาคเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหน่วยเรียนทั้งหมดแล้วและเป็นเครื่องมือที่ใช้หาประสิทธิภาพของชุดการสอนอีกด้วยโดยแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ๔  ตัวเลือก  จำนวน ๑๐๐  ข้อ  และคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน โดยจะประกอบด้วยใบงานหรือแบบงานที่นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติ คือ ภาพเขียนแบบการประกอบ และเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนในการจะตรวจสอบและให้คะแนนในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งมีคะแนนจากการปฏิบัติงานตามใบงานที่กำหนด ๑๐๕ คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพิจารณาจากระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา  โดยผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนทั้งหมดได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  ของคะแนนเต็ม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ๑. ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เทคโนโลยีเครื่องมือกล (๕๖๑๔๓๐๒) ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  […]

การสร้างชุดทดลองวงจรกรองความถี่ด้วยวงจรขยายความนำถ่ายโอน

บทคัดย่อ                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดทดลองวงจรกรองความถี่แบบแอคตีฟ ด้วย วงจรขยายความนำถ่ายโอน ในรายวิชา   5583109 ปฏิบัติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 และหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง โดยการเปรียบเทียบผลการทดลองก่อนเรียนและหลังใช้ชุดทดลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปฏิบัติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 รหัสวิชา 5583108 จำนวน 20 คน การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้น แบ่งการทดสอบเป็น 2  ประเภท คือการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่สร้างขึ้น โดยผลความแตกต่างพบว่าผลคะแนนก่อนการใช้ชุดทดลองการสอน และหลังการใช้ชุดทดลองการสอนมีความแตกต่างทางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการใช้ชุดทดลองอยู่ที่ 6.9 คะแนน และค่าเฉลี่ยภายหลังการใช้ชุดทดลองอยู่ที่ 25.4 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน ภายหลังการใช้ชุดทดลองการสอนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และ การทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้จากแบบสำรวจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 แสดงว่าผู้เรียนสามารถนำชุดทดลองที่สร้างขึ้นพัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้อุปกรณ์ วงจรขยายความนำถ่ายโอนได้ สรุปผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดทดลองวงจรกรองความถี่ ด้วยวงจรขยายความนำถ่ายโอน (OTA: Operational Transconductance Amplifier) ซึ่งในรายวิชา ปฏิบัติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 รหัสวิชา 5583109 […]

การแก้ปัญหาเรื่องการเขียนเส้นในรายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรพิมพ์ รหัสวิชา ๕๕๘๑๑๐๗

บทคัดย่อ                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการในขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ลายเส้นได้อย่างถูกต้อง มีความสม่ำเสมอทั้งขนาด และน้ำหนักของลายเส้นในการเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ใบงานที่แสดงขั้นตอนการกระบวนการทำงาน และเพื่อแก้ปัญหาการเขียนลายเส้นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรพิมพ์ จำนวน ๑๓ คน จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดสอบ มีพัฒนาการในการใช้งานใบงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเขียนลายเส้นที่ดีมาก โดยสังเกตจากผลการทดสอบก่อนใช้ใบงานที่แสดงขั้นตอนการทำงาน ทำให้ของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ๑๒๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓ ของคะแนนเต็ม และเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับช้าถึงช้ามาก และยังพบอีกว่านักศึกษามีสมาธิในการปฏิบัติงานสูง แต่หลังจากการใช้ใบงานเพื่อการแก้ไขปัญหาการเขียนลายเส้น ซึ่งแสดงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน จากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างแล้ว ผลจากการทดสอบ พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นเป็น ๒๒๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗ ของคะแนนเต็ม และเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยมีค่าเฉลี่ยเร็วขึ้นกว่าในครั้งแรก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับช้าถึงเร็วมาก จากการสังเกตจากผู้วิจัย พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการในการเขียนแบบได้อย่างมีสมาธิ โดยมีขนาด และน้ำหนักลายเส้นที่ดีขึ้นมาก นอกจากนี้ เมื่อผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของใบงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเขียนลายเส้นแล้ว ยังให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ประเมินความคิดเห็น พบว่า […]

ศึกษาการออกแบบสร้างชุดเก็บลม เพื่อใช้ประกอบการทดลองในรายวิชา 5583402

บทคัดย่อ      การวิจัยครั้งนี้เป็นการเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างชุดเก็บลมเพื่อใช้ประกอบในการประกอบการทดลองใบงานเรื่อง การวัดความดันแบบบูร์ดอง การวัดความดันแบบเบลโลว์ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ 3 ข้อ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างชุดปั้มลมและชุดห้องเก็บลม 2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลองโดยใช้ใบงานประกอบการทดลอง 3. เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้ชุดทดลองปั้มลมและชุดห้องเก็บลมในด้านต่างๆ ผลการวิจัยพบว่า       นักศึกษามีความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าชุดทดลองดังกล่าวมีความสัมพันธ์และมีความต่อเนื่องในการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 85 ชุดทดลองมีการนำไปใช้งานได้ง่ายสะดวก คิดเป็นร้อยละ 80 ผลการทดลองเป็นไปตามหลักทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ 85 มีการดูแลรักษาง่าย คิดเป็นร้อยละ 90 และชุดทดลองมีความปลอดภัยขณะทำการทดลองคิดเป็นร้อยละ 80 ผลการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดสอบชุดเก็บลมที่ได้ออกแบบ โดยทำการทดสอบอยู่ 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นค่าความดัน (kg/cm2) และส่วนที่เป็นค่าความดัน (Psi) จากการทดสอบค่าความดัน (kg/cm2) จำนวนการบีบ 5, 10, 15 และ 20 ครั้งตามลำดับ ผลการทดสอบพบว่าค่าที่ได้มีความใกล้เคียงกับชุดทดลองที่ชำรุด คือ 98.23, […]

Previous Posts